Çerez Örnek

ANABİLİM DALLARI

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji, insan ve toplum ilişkilerini içeren sosyal dünyayı, toplumsal kurumların işleyiş özelliklerini, sosyal davranışların farklı sosyal yapılarla etkileşimini, yerel ve küresel düzeyde, bilimsel yöntemlerle tartışmaya açan, çözümleyen, analiz eden bir bilimdir. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı, bu süreçte sosyolojik düşüncenin tarihsel gelişiminin içerdiği kavramlar, kuramlar ve yöntemler üzerine odaklanır. Bu nedenle Genel Sosyoloji ve Metodoloji  Anabilim Dalı, sosyolojik düşünce tarihini oluşturan, sosyal ilişkilerin, olayların ve olguların sosyolojik boyutlarının tanımlanması, kavranması ve sosyolojik analizinin yapılmasında kavramsal, kuramsal ve metodolojik açıdan eleştirel bir düşüncenin geliştirilmesinin temelini kuran çalışmalar içerir.

 

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı, belli başlı toplumsal kurumlarin daha kapsamlı incelenmesini temel almaktadır. Bu anabilim dalında aile, siyaset, din, ekonomi ve eğitim gibi toplumsal kurumları ele alan çalışmalar üzerine odaklanılmaktadır. İncelenen toplumsal kurumların yapı ve işleyiş süreçlerini araştırmaktadır.

 

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı'nda, toplumsal değişme süreçlerinin toplumsal yapıya etkileri ve toplumsal kurumların dönüşümü temel öncelikli sorunsallar arasında yer alır. Bu bağlamda, mikro ve makro seviyede yapılan analizler ile siyaset, din, medya ve eğitim gibi toplumsal kurumların sosyolojik değerlendirmeleri konu edinen çalışmalara öncelik verilir.

 

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı; toplumsal  kurumlar, sosyal  gruplar, sosyal ilişki ve etkileşimleri ve  özellikle dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel toplumsal sorun ve gelişmeleri incelemenin yanı sıra, toplum ve kültür üzerine çalışmalar yapmayı, sosyolojinin alanına giren bütün konularda saha araştırmaları ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlayan bir anabilim dalıdır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ