Çerez Örnek
canlı destek

Hedeflerimiz

Eğitim Programımızın Amaç ve Hedefleri
 
Sosyolojinin temel kavramları ve kuramları, tarihi ve gelişimi, temel sosyal kurumlar, güncel toplumsal meseleler ve çağdaş yaklaşımlar gibi konuları kapsayan zengin ders içeriğiyle öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama yapabilecek donanım ve sosyolojik bakış açısı kazandırmayı, sosyolojik bilgi gerektiren alanlarda çalışabilecek sosyolog yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu kapsamda;
 
 • Hedeflenen araştırma düzeyi için gerekli araştırma ortamını ve kültürünü yaratmak,
 • Eğitim ve araştırma ortamı oluşturmak için stratejiler geliştirmek ve bu çerçevede ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak ve bunun için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
 • Çeşitli düzeylerde kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Sosyoloji alanında yapılan eğitim ve araştırma çıktılarının topluma katkıya dönüşmesini sağlamak,
 • Mezunların iş arama becerilerini geliştirmek ve çalışma hayatına uyumunu sağlamak için bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek alt amaçlar arasında sayılabilir.
 
Sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve projelerde yer alabilecek, bilimsel bilgi üretebilecek nitelikte lisans düzeyinde nitelikli öğrenci yetiştirme temel hedefimizdir.
 
Programın mezunlarından yakın bir gelecekte erişmeleri beklenen kariyer hedefleri arasında;
 • Görev aldıkları işlerde toplumsal fayda sağlayabilme,
 • Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli bilgisayar ve istatistik bilgi ve becerisine sahip olabilme,
 • Sosyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilme,
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme,
 • Sosyolog olarak görev alanında iletişim kurabilme ve inisiyatif kullanabilme,
 • Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrayabilme ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme,
 • Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme,
 • Mesleki etik bilincine sahip olabilme,
 • Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak ele alabilme,
 • Herhangi bir sosyal konuya ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme,
 • Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretebilme sayılabilir.

 

Bölümümüzün Misyon ve Vizyonu
 
Bölümümüzün misyon ve vizyonu, Ege Üniversitesi ve Edebiyat Fakültesi misyonu ve vizyonu ile uyumludur.
 
Bu bağlamda bölümümüzün misyonu; üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri, ilkeleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, (1) öğrencilerin sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi ile donanmasını sağlamak, (2) öğrencilere sosyolojik bilimsel araştırma ve uygulama yeteneği, bilgisi ve deneyimi kazandırmaktır.
 
Vizyonu da (1) Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyologlar yetiştirmek, (2) Türkiye’nin ve özellikle Ege Bölgesi’nin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek ve (3) lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans ve doktora programlarını yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ